When

9:00am-17:00pm, April 1st, 2019

9:00am-17:00pm, April 2nd, 2019

9:00am-15:00pm, April 3rd, 2019
Where

Poly World Trade Center(Guangzhou)
Address: No.1000, Xingang Dong Road, Haizhu District, Guangzhou, China