FLOWTECH GUANGDONG

April 2nd-4th, 2018
Poly World Trade Center(Guangzhou)

Loaction:Home > When & Where

When

9:00am-17:00pm, April 2nd, 2018

9:00am-17:00pm, April 3rd, 2018

9:00am-15:00pm, April 4th, 2018
Where

Poly World Trade Center(Guangzhou)
Address: No.1000, Xingang Dong Road, Haizhu District, Guangzhou, China